תנאי השימוש

ברוכים הבאים ל-Sudoku.net! תנאי השימוש האלה (ה"תנאים") חלים על הגישה שלכם אל ועל השימוש שלכם ב-Sudoku.net, וכל אתר אינטרנט או שירות אחר שמקשר לתנאים אלה (יחד, ה"שירותים"). השירותים מסופקים על-ידי Edito Sarl.‎‏ ("Edito" או "אנחנו"), והשימוש שלכם בשירותים כפוף לתנאים אלה. תנאים אלה לא מחליפים, בשום צורה שהיא, את התנאים וההתניות הכלולים בכל הסכם שייתכן שיש לכם עם Edito ביחס למוצרים, שירותים או אחרת.

יש לקרוא את התנאים בעיון. על-ידי גישה לשירותים שלנו, או שימוש בהם, אתם מסכימים לציית לתנאים וההתניות המתוארים בזאת, ולכל התנאים הנזכרים. אם אינכם מסכימים לכל התנאים האלה, אל תשתמשו בשירותים.

1. זכאות

בני פחות מ-18 לא רשאים להשתמש בשירותים ללא פיקוח של הורה או אפוטרופוס שמסכים לציית לתנאים. אתם מצהירים ומתחייבים לכך שאתם בני 18 או יותר (או גיל הבגרות החוקי על פי החוק החל במקום מגוריכם), או, אם לא, שקראתם את התנאים עם הורה או אפוטרופוס חוקי שהסכים לציית לתנאים.

2. פרטיות

לקבלת מידע על האופן שבו אנחנו אוספים, משתמשים ומשתפים נתונים על משתמשי השירותים שלנו, עיינו במדיניות הפרטיות.

3. בעלות

 • חומרים של Edito. השירותים מכילים תכנים, כולל, בין היתר, סמלי לוגו של Edito וכל העיצובים, הטקסט, הגרפיקה, התמונות, המידע, הנתונים, התוכנות, קובצי השמע, קבצים אחרים והמבחר והמתווה הרלוונטיים (ביחד, ה"חומרים") שהם קניינם הבלעדי של Edito או מעניקי הרישיונות של Edito, ומוגנים על-ידי חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.
 • תכנים של משתמשים. השירותים עשויים לאפשר לכם או למשתמשים אחרים ליצור, לפרסם, לשלוח או לאחסן הודעות, תמונות, טקסט וחומרים אחרים ("תכנים של משתמשים"). Edito לא טוענת לבעלות או שליטה על תכנים של משתמשים שמפורסמים, מאוחסנים או מועלים על-ידיכם או על-ידי כל צד שלישי שהוא, או נושאת אחריות או חבות ביחס אליהם, בגין כל אובדן או נזק שהוא.
 • תכנים של צד שלישי. השירותים עשויים לכלול תכנים של גורמי צד שלישי וקישורים לאתרי אינטרנט או תכנים שנמצאים בבעלות או תפעול של גורמי צד שלישי (ביחד, "תכנים של צד שלישי"). Edito לא מחזיקה בבעלות על תכנים של צד שלישי, שולטת בהם או מקדמת אותם, ולא מספקת ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא ביחס לתכנים של צד שלישי. אתם מאשרים ומכירים בכך ש-Edito לא נושאת כל אחריות או חבות שהיא, בכל צורה שהיא, ביחס לתכנים של צד שלישי, ולא אחראית לעדכן או לבדוק תכנים של צד שלישי. משתמשים של תכנים של צד שלישי מסוג זה עושים זאת על אחריותם.

4. רישיון מוגבל

 • Edito. Edito מעניקה לכם רישיון מוגבל ובלתי ניתן להעברה לגישה לשירותים ולשימוש בהם למטרות אישיות בלבד. רישיון כזה כפוף לתנאים אלה ולא מתיר: (א) מכירה חוזרת או שימוש מסחרי בשירותים או בחומרים הכלולים בהם; (ב) הפצה, ביצועים פומביים או הצגה פומבית של החומרים; (ג) שינוי או שימוש נגזר בשירותים או בחומרים, או בחלק מהם; (ד) הורדה (מלבד שמירת דף במטמון) של כל חלק שהוא של השירותים, החומרים או כל מידע שהוא שכלול בהם, למעט כפי שמורשה במפורש בשירותים; או (ה) שימוש בשירותים או בחומרים למטרות אחרות מהמטרות הייעודיות. כל שימוש שהוא בשירותים או בחומרים מלבד בצורה שמאושרת בזאת במפורש, ללא אישור בכתב מ-Edito, אסור בתכלית האיסור ויגרור את שלילת הרישיון המוענק בזאת. שימוש לא מורשה מסוג זה עלול להפר גם חוקים חלים, כולל, בין היתר, חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים ותקנות חלות בנושא תקשורת. למעט אם מצוין בזאת במפורש, אין בתנאים אלה דבר שניתן לפרשו כהענקת רישיון לזכויות קניין רוחני, בצורת השתק, רמיזה או אחרת. Edito רשאית לשלול רישיון זה בכל עת.
 • משתמשים. אם אתם שולחים או מפרסמים תוכן של משתמשים לשירותים, למעט אם אנחנו מציינים אחרת, אתם מעניקים ל-Edito רישיון כלל-עולמי, בלתי הפיך, נצחי, ניתן להעברה, לא-בלעדי ונטול תגמולים להשתמש בתוכן, לשעתק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ, להפעיל ולהציג אותו במלואו או בחלקו, ולשלבו בעבודות אחרות, בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה שידועה כעת או תפותח בעתיד, כולל למטרות קידום או שיווק. על-ידי שליחה או פרסום של תוכן של משתמשים לשירותים, אתם מצהירים ומתחייבים ש: (א) תוכן זה אינו סודי; (ב) יש בידיכם ובשליטתכם את כל הזכויות בנוגע לתוכן שאתם מפרסמים, או את כל הזכויות לפרסם תוכן מסוג זה לשירותים; (ג) התוכן מדויק ולא מטעה או מזיק בשום צורה שהיא; ו-(ד) התוכן, והשימוש שלכם בו ופרסומו ביחס לשירותים לא מפר ולא יפר בעתיד תנאים אלה או כל חוק, כלל או תקנה חלים.

5. תוכן של משתמשים ואזורים אינטראקטיביים

חלק מהשירותים שלנו כוללים אזורים אינטראקטיביים ("אזורים אינטראקטיביים"), שבהם אתם או משתמשים אחרים רשאים, בין היתר, ליצור, לפרסם, לשלוח או לאחסן תכנים של משתמשים. בעת השימוש באזורים אינטראקטיביים, אתם מבינים שתכנים מסוימים של משתמשים עשויים להיות מוצגים בפומבי או בפני משתמשים נבחרים. אתם האחראים הבלעדיים לשימוש שלכם בשירותים ובאזורים האינטראקטיביים.

תנאים אלה לא יוצרים ציפייה סבירה או הבטחה לכך שהשירותים לא יכילו תכנים כלשהם שהתנאים אוספים לפרסם. אף על פי שאין ל-Edito כל חובה שהיא לסנן, לערוך או לנטר תכנים של משתמשים שמפורסמים בשירותים, Edito שומרת את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי, לגשת, להשתמש, לנטר, לחשוף או לשמור מידע שקשור לשימוש שלכם בשירותים, כולל, בין היתר, תוכן של משתמשים, או מידע ש-Edito משיגה לגביכם דרך השימוש שלכם בשירותים, כאשר Edito פועלת מתוך אמונה בתום לב שזה חיוני לצורך (א) ציות לחוק החל או כתגובה להליך משפטי מרשויות רלוונטיות; (ב) אכיפת התנאים האלה והגנה על הזכויות או זכויות הקניין של Edito או משתמשיה; (ג) סיוע במניעת אובדן חיים או פציעה פיזית חמורה למישהו; או (ד) מניעת פעילויות לא חוקיות או פוגעניות פוטנציאליות.

6. שימוש קביל בשירותים

אתם מסכימים לכך שהשימוש שלכם בשירותים, כולל פרסום של תכנים של משתמשים, לא יפר אף חוק, חוזה, זכות לקניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, או יהווה פעולה פלילית או עוולה, ושאתם האחראים הבלעדיים להתנהלותכם בזמן השימוש בשירותים. בנוסף, אתם מסכימים שלא:

 • להשתמש בשירותים בכל צורה שהיא שעלולה להפריע, לשבש או להשפיע לרעה על משתמשים אחרים, או למנוע מהם ליהנות באופן מלא מהשירותים, או שעלולה להזיק, להשבית, להעמיס או לפגוע בתפקוד של השירותים בכל צורה שהיא;
 • להיות מעורבים בכל התנהלות מפלה, משמיצה, מוציאה דיבה, נתעבת, מטרידה, נצלנית, מגונה, מאיימת, מסוכנת פיזית, לא חוקית או מעוררת מחלוקת בצורה אחרת;
 • לנסות להציג בכל צורה שהיא שיש לכם יחסי גומלין איתנו, או שאנחנו מקדמים אתכם או מוצרים או שירותים כלשהם לכל מטרה שהיא;
 • לשלוח פרסומות, חומרים שיווקיים, ספאם, דואר זבל, מכתבי שרשרת או תוכניות פירמידה ללא אישור או בקשה, או לקצור או לאסוף את כתובות הדוא"ל או פרטי קשר אחרים של משתמשים אחרים מהשירותים, למטרות שליחת ספאם או הודעות מסחריות אחרות;
 • לנסות לבצע הנדסה לאחור של כל חלק שהוא בשירותים, או לעשות כל דבר שהוא שיכול לחשוף קוד מקור או לעקוף את האמצעים המיושמים למניעה או הגבלה של הגישה לכל אזור, תוכן או קוד שהם בשירותים (למעט כפי שהחוק מתיר במפורש);
 • להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של אדם אחר ללא אישור מאותו אדם ומ-Edito לצורך פרסום, העלאה, העברה, הפצה, אחסון, יצירה או שליחה דרך השירותים של תכנים של משתמשים שמכילים מידע אישי על כל אדם שהוא, כולל, בין היתר, שמות, כתובות, מגורים, כתובות דוא"ל או פרטי כרטיסי אשראי;
 • לפרסם, להעלות, להעביר, להפיץ, לאחסן, ליצור או לשלוח דרך השירותים וירוסים, נתונים פגומים או קבצים מזיקים, משבשים או הרסניים בכל צורה אחרת;
 • לפתח יישומי צד שלישי שמנהלים אינטראקציה עם תכנים של משתמשים או עם השירותים ללא אישור בכתב; או
 • להשתמש ברובוטים, ביישומי iframe, בעכבישים, בזוחלים או בכל אמצעי או ממשק אוטומטי אחר שלא מסופק על-ידינו לצורך הגישה לשירותים, כולל, בין היתר, למטרת העתקה, חילוץ, צבירה, הצגה, פרסום או הפצה של תכנים או נתונים שזמינים דרך השירותים.

7. הרשמה ואבטחה

חלק מהשירותים שלנו עשויים לחייב אתכם או לאפשר לכם ליצור חשבון עם מזהה משתמש וסיסמה ייעודיים. בעת פתיחת חשבון, אתם מסכימים (א) לספק אך ורק מידע מדויק, מלא ועדכני, (ב) לתחזק ולעדכן כהלכה את פרטי החשבון שלכם, (ג) לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם בסודיות ובצורה בטוחה, (ד) לקחת על עצמכם את הסיכונים והאחריות הכרוכים בגישה מורשית ולא מורשית לחשבונכם, ו-(ה) ליידע את Edito באופן מיידי אם אתם מגלים או חושדים בשימוש לא מורשה בחשבונכם.

8. פניות

ל-Edito יש קהל מעריצים מסור ונלהב. מדי שבוע אנחנו מקבלים מאות שאלות והצעות בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו. אף על פי שנשמח ליישם רעיונות של מעריצים לפיתוח מוצרים ושירותים בפועל, עקב כמות הבקשות שנשלחות אלינו והמשאבים שיידרשו לעיבודן, איננו מקבלים רעיונות לא מוזמנים למוצרים או שירותים. אם אתם שולחים ל-Edito הצעות למוצרים, שאלות, חומרים יצירתיים, רעיונות או מידע אחר על השירותים שלנו ("פניות"), פניות אלה, בין אם נשלחו דרך השירותים ובין אם בצורה אחרת, לא ייחשבו כסודיות ויהפכו אוטומטית לקניין של Edito‏. Edito תחזיק בבעלות, שאתם מעניקים לה בזאת, ובכל הזכויות, והאינטרסים, לרבות על זכויות הקניין הרוחני, עבור ובקשר לפניות כאלה, ותהיה רשאית להשתמש בחומרים אלה, ולהפיץ אותם, ללא הגבלה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, מבלי להזכיר אתכם או לפצות אתכם. אתם מסכימים לספק כל תיעוד שהוא שנדרש על-ידי Edito (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לאישור הקצאות מסוג זה, ושימוש והפצה בלתי מוגבלים על-ידי Edito בקשר לפניות מסוג זה.

9. הודעות בדבר שימוש/הפרה של זכויות יוצרים

Edito מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתם סבורים שעבודתכם הועתקה באופן שמהווה הפרת זכויות יוצרים, פנו אלינו בכתובת
EDITO SARL
Attn:‎ Terms of Use
‎5 Boucle Du Val Marie
57100 Thionville
France

10. שינוי/ביטול של השירותים

Edito שומרת את הזכות לשנות, לעדכן או לבטל את השירותים שלנו, או תכונות או חלקים מסוימים בהם, ללא הודעה מראש. אתם מסכימים לכך שבאפשרותנו להשהות או לבטל את זכותכם לגשת לשירותים שלנו בכל עת, מכל סיבה שהיא וללא הודעה, חבות או התחייבות כלפיכם.

11. כתב ויתור והגבלת החבות

השימוש בשירותים ייעשה באחריותכם הבלעדית. אף מידע כתוב או עצה מפי EDITO או נציגיה לא ייחשבו כהענקת אחריות. השירותים מסופקים "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. ל-EDITO אין כל אחריות ביחס לשירותים, מפורשת או משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות לאי הפרה או אחריות משתמעת ליכולת סחירות והתאמה למטרה ספציפית. עד למידה המרבית המותרת בחוק, EDITO והחברות הבנות שלה, בעלי הרישיונות שלה, מעניקי הרישיונות שלה והקבלנים שלה ("נציגי EDITO" לא יישאו חבות כלפיכם בגין כל נזק מיוחד או תוצאתי שהוא שנגרם עקב או בקשר לגישה, לשימוש, לשימוש שגוי או לאי יכולת שימוש שלכם בשירותים, גם אם היה ידוע ל-EDITO על האפשרות לנזקים מסוג זה. בכל מקרה, החבות המצטברת של נציגי EDITO כלפיכם בקשר לכל תביעה שהיא שנובעת מהשירותים או קשורה אליהם, תהיה מוגבלת לסכום ששילמתם בפועל בעבור השירותים (אם בכלל) שנזכרים בתביעה. אם חוק כלשהו מגביל את יכולתנו להגבלת החבות או ויתור על אחריות, ייתכן שההגבלות הנזכרות לעיל לא יחולו עליכם. במקרה זה, אנחנו מגבילים את חבותנו ומוותרים על אחריותנו עד למידה המרבית המותרת בחוק.

12. שיפוי

אם נציגי EDITO כפופים לתביעות, עלויות, נזקים, אובדנים או חבויות בפועל או בפוטנציה (ביחד, "נזקים מכוסים") כתוצאה מהשימוש שלכם בלפחות אחד מהשירותים, או הנתונים, המידע או פריט אחר שהפכתם לזמין דרך השירותים, כולל תכנים של משתמשים, אתם מסכימים לשפות את נציגי EDITO בגין כל הנזקים המכוסים וכל עלות קשורה שהיא, כמו דמי טרחה לעו"ד.

אתם מסכימים גם לשפות את נציגי EDITO בגין כל נזק מכוסה שהוא שנובע מ- או קשור ל: (א) פניות מצידכם; (ב) הפרה מצדכם של תנאים אלה; ו-(ג) הפרה מצדכם של זכויות של אדם אחר. תחומי שיפוט מסוימים מגבילים את שיפויי הצרכן, לכן ייתכן שחלק מהתניות השיפוי שנזכרות לעיל, או כולן, לא יחולו עליכם. אם אתם מחויבים לשפות אותנו, שמורה לנו הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשלוט בכל פעולה או הליך ולקבוע אם ברצוננו להגיע להסדר, ואם כן, באילו תנאים.

13. ערעור על פסיקות; בוררות אישית מחייבת; ויתור על תביעות ייצוגיות

 • מחלקת שירות הלקוחות שלנו זמינה לספק מענה לכל חשש שייתכן שיש לכם בנוגע לשירותים. ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת [email protected], או בדואר רגיל לכתובת:
  EDITO SARL
  Attn:‎ Terms of Use
  ‎5 Boucle Du Val Marie
  57100 Thionville
  France
 • כל נושא שאין באפשרותנו לפתור וכל מחלוקת או תביעה שנובעת מתנאים אלה או מהשימוש שלכם בשירותים, או בקשר אליהם (כל מקרה כזה הוא "תביעה"), למעט הנושאים הנידונים בסעיף 13(ד) להלן, ייושבו באמצעות בוררות מחייבת שתיערך על-ידי International Arbitration Chamber of Paris (לשכת הבוררות הבינלאומית בפריז – "CAIP") בהתאם לתנאים של כללי הבוררות המסחרית והנהלים המשלימים של הלשכה שנוגעים למחלוקות הקשורות לצרכנים, למעט כללים או נהלים שמתירים תביעות ייצוגיות. הבורר, ולא בית דין או סוכנות פדרליים, לאומיים או מקומיים, יהיה הסמכות הבלעדית לפתרון כל התביעות. הבורר יוסמך להעניק כל סעד שהוא שיהיה זמין בבית דין במסגרת החוק או שווה ערך אליו. פסיקת הבורר תהיה מחייבת לכל הצדדים, וניתן יהיה להשתמש בה כפסיקה בכל בית משפט בתחום שיפוט רלוונטי. הצדדים מבינים כי ללא תנאי מחייב זה, זכותם להגיש תביעה בבית דין ולקיים משפט עם חבר מושבעים. הם מבינים גם כי במקרים מסוימים, עלויות הבוררות עשויים להיות גבוהים מעלויות של תביעה משפטית, וכי זכות הגילוי עשויה להיות מוגבלת יותר בהליך בוררות מאשר בבית משפט. כל בוררות כזו תיערך על-ידי הצדדים בהתאם ליכולתם האישית בלבד, ולא כתביעה ייצוגית מכל סוג שהוא, והצדדים מוותרים על זכותם להגיש תביעה ייצוגית או לחפש סעד על בסיס ייצוגי. אם בית דין או בורר כלשהו פוסק כי הוויתור על הזכות להגשת תביעה ייצוגית המפורט בזאת הוא ריק מתוכן או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, או שהבוררות יכולה להמשיך על בסיס ייצוגי, התנאי לבוררות שמפורט בסעיף 13 בזאת יבוטל במלואו וייקבע שהצדדים לא הסכימו להסדיר תביעות בהליך בוררות.
 • הכללים החלים על הליך הבוררות זמינים באתר www.arbitrage.org או במוקד הפניות של CAIP במספר ‎+33 142 369 965. אם דמי הגשת התביעה המקורית לבוררות גבוהים מדמי הגשת התביעה המקורית לבית דין, אנחנו נשלם את ההפרש. אם הבורר פוסק כי הבוררות תקפה, אנחנו נשלם את כל דמי הגשת התביעה בפועל ואת שכר הטרחה של הבורר בעבור הבוררות, בתנאי שגובה התביעה לא עולה על €100,000. כללי הבוררות גם מאפשרים לכם לקבל פיצוי על שכר טרחה לעו"ד במקרים מסוימים.
 • סעיף 13(ב) לא חל על תביעות (i) שצד כלשהו בהן מנסה להגן על זכויות הקניין הרוחני שלו (כמו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או זכויות רוחניות, אך לא כולל זכויות לפרטיות או לפרסום בציבור), או (ii) שמוגשות בבית דין לתביעות קטנות.
 • זכות לביטול הסכמה בתוך 30 יום. באפשרותכם לבטל את הסכמתכם לתנאים של סעיף 13 זה על-ידי שליחת הודעה בכתב על החלטתכם לסגת מהסכמתכם לכתובת הבאה:
  EDITO SARL
  Attn:‎ Terms of Use
  ‎5 Boucle Du Val Marie
  57100 Thionville
  France
  בתוך 30 יום מתחילת שימושכם בשירותים. אם תשלחו הודעה כזו, סעיף 13 לא יחול על אף אחד מהצדדים. אם לא תשלחו הודעה כזו, סימן שאתם מסכימים לציית לסעיף 13 זה.
 • אתם ו-Edito מסכימים כי ל-Tribunal de Commerce in Paris (בית הדין לענייני מסחר בפריז) יש סמכות שיפוט בלעדית לכל ערעור או פסיקת בוררות, וכל תביעה בין הצדדים שאינה כפופה לבוררות. כל מחלוקת שהיא בין הצדדים תטופל בהתאם להסכם זה ולחוקי צרפת, מבלי להשפיע על התנגשויות בין עקרונות חוק שעשויים לאפשר יישום של חוקי תחומי שיפוט אחרים.

14. שונות

אם ייקבע שכל חלק שהוא בתנאים אלה אינו חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אותו חלק ייגרע מהתנאים, ויתר התנאים יישארו בתוקף. אם איננו אוכפים תנאי כלשהו מתנאים אלה, אין לראות בכך ויתור מצדנו על זכויותינו. כל ויתור על זכויות בתנאים אלה צריך להיות מפורט בכתב וחתום על-ידי נציג מורשה של Edito.

15. שינויים בתנאים

אנחנו רשאים לערוך שינויים בתנאים אלה מעת לעת. אם נעשה זאת, נודיע על השינויים, למשל על-ידי פרסום של הגרסה העדכנית ביותר בשירותים שלנו, ועדכון הערך בשדה "עדכון אחרון" לעיל. ניתן לקרוא את התנאים העדכניים ביותר בכל עת בלחיצה על הקישור "תנאי השימוש" שמופיע בחלקו התחתון של דף האינטרנט הרלוונטי. מומלץ לבדוק בקביעות אם חלו עדכונים. המשך השימוש שלכם בשירותים לאחר הודעה על עריכת שינויים בתנאים, מהווה את אישורכם והסכמתכם לתנאים המעודכנים. אם אינכם מסכימים לתנאים המעודכנים, עליכם להפסיק להשתמש בשירותים.

עדכון אחרון: 1 ביוני 2020